ЋИРИЛИЦА
   

Molitva o bratskoj ljubavi

 

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, koji si novu zapovest dao Svojim učenicima da ljube jedni druge, primi ovu moju molitvui Duhom Tvojim Svetim obnovi u nama ljubav prema Tebi i našimbližnjima; i tu ljubav učvrsti u srcima našim, da tom ljubavljuizvršujući zapovesti Tvoje, ne tražimo na ovoj zemlji ugodnostisebi, nego da težimo slavi Tvojoj i napretku i spasenju našihbližnjih. Molimo Ti se, Gospode Bože naš, da blagodaću TvogaPresvetoga Duha useliš i ukoreniš u nama novu zapovest TvogaNovoga Zaveta: da ljubimo jedan drugoga i da sebi ne ugađamo,nego da svagda mislimo i činimo ono što je na slavu Tvojui na dobro naših bližnjih. Molimo Ti se, Čovekoljubivi Gospode,da u dušama i srcima našim pobudiš čistu i nelicemernu ljubavprema Tebi i braći našoj. Jer ko misli da može ljubiti Tebe,a mrzi na brata svoga, lažljivac je i po mraku hodi. Stoganam, Ti Gospode, Izvore i Davaoče prave ljubavi, daruj da iskrenoi istinito volimo sve ljude Tvoje, ne samo braću i prijateljenaše, nego i same neprijatelje naše, po sveistinitoj zapovestiTvojoj; i da dobro činimo i onima koji nas mrze i progone,i da se staramo o njihovom spasenju. Jer si Ti Bog ljubavi idobrote i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo: Ocu - večnomIzvoru bogoljublja i čovekoljublja, i Sinu Tvome Ljubljenome, kojije iz ljubavi prema svetu došao u svet da spase čoveka, i DuhuTvome, Nadahnitelju svete ljubavi, sada i uvek i u vekove vekova.Amin.

  Nazad